De klimaatlat

Via de Klimaatlat (een gratis internetinstrument) kunt u als agrarier snel een idee krijgen wat u kunt doen aan de klimaatverandering en de broeikasgasuitstoot op uw bedrijf.
De emissies van de 3 meest relevante broeikasgassen (kooldioxide, methaan en lachgas) worden doorgerekend voor uw persoonlijke bedrijfssituatie.

Per sector

De Klimaatlat is er voor drie type bedrijven, de melkveehouder, de open teelt en de varkenshouder.

Uw bedrijfsgegevens

U voert kengetallen in van uw bedrijf (in 15 min) en het model berekent en adviseert welke maatregelen u zou kunnen nemen. Uw gegevens zijn beveiligd aangezien u zelf de inlogcode bedenkt.

Zelf of samen aan de slag

U besluit natuurlijk zelf of u maatregelen wilt treffen, en welke. Via de Klimaatlat krijgt u al gelijk een overzicht. Momenteel worden er in Nederland workshops georganiseerd waar collega agrariërs ervaringen uitwisselen rondom te nemen klimaatmaatregelen. Aan bod komt hoe maatregelen in te passen zijn in de bedrijfvoering en welke bovendien economisch voordeel opleveren. (Info workshops 0345 470700 CLM, Erik van Well).

Copyright & aansprakelijkheid

De gegevens in de Klimaatlat zijn eigendom van CLM, en auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan de Klimaatlat of delen daarvan, anders dan voor eigen gebruik, te reproduceren of op te slaan in een elektronisch systeem, zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

CLM spant zich in om de informatie in de Klimaatlat juist en actueel te houden. CLM aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij of ten gevolge van het gebruik van informatie uit de Klimaatlat.